Begroting 2019

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit is het doel

Het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport draagt in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, zoals een sterke economie, maatschappelijke participatie en gezondheid. Het doel is om samen met ondernemers, inwoners en instellingen activiteiten te steunen of mogelijk te maken, die bijdragen aan een goede economie, werkgelegenheid en maatschappelijke ontwikkeling, en daarmee het welzijn van de gemeenschap bevorderen.
Afgelopen periode is er veel focus op economische ontwikkeling geweest. Met zoveel mogelijk sturing via concrete prestatie-indicatoren gaan we de komende periode nieuwe ambitieuze stappen zetten. Dankzij inzet van bedrijfscontactfunctionarissen, sterke focus op ondernemersparticipatie- en ondernemerscontact, herijking van de samenwerking met SPIN, evaluatie centrummanagement en het faciliteren van een online ontmoetingsplek voor ondernemers, verwachten we dit te bereiken. Economische ontwikkeling blijft daarmee een absolute prioriteit binnen ons gemeentelijk beleid.
De relatie tussen gemeente en een aantal ondernemers wordt gekenmerkt door een geschiedenis van vallen en opstaan. Dat vraagt om andere manier van samenwerken. Met elkaar moeten we economische ambities waarmaken. Samenwerking blijft dus geboden, waarbij we altijd oog hebben voor verbetering.
Boxtel hoort bij de regio Agrifood Capital en we blijven ons hier de komende periode op richten. Daarnaast willen we ons pro-actiever opstellen richting Brainport Eindhoven. Voor een belangrijk deel van ons bedrijfsleven is ook Brainport namelijk een belangrijke regio. We willen zichtbaar maken wat we doen en wat het oplevert. Mede gedragen door de grote toeristische trekkers – het Oertijdmuseum, Classic Park en de groene omgeving – gaan we toerisme en recreatie meer accent geven en verder inbedden in ons economisch beleid. Het creëren van mogelijkheden voor meer verblijfsrecreatie en van ruimte voor innovatieve en creatieve starters zijn op economisch vlak belangrijke ambities.
Daarnaast willen we dat Boxtel een bruisende gemeente is waar de inwoners voldoende vermaak vinden, toeristen graag verblijven en recreanten naar toe komen.