Begroting 2019

Leefomgeving

Dit is het doel

Het programma Leefomgeving draagt bij aan de doelstellingen van een breder maatschappelijk terrein. Het gaat niet alleen om de inrichting van de fysieke leefomgeving, maar om het faciliteren van alle maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de economische groei en het meewerkend bestuur. Het programma faciliteert niet alleen de wensen van vandaag, maar anticipeert ook op toekomstige wensen.
De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. De oude systematiek van Structuurvisie en bestemmingsplannen wordt in heel Nederland vervangen door een nieuwe omgevingsvisie met bijbehorend omgevingsplan. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken. De actualiseringsplicht vervalt, omdat elke nieuwe ontwikkeling feitelijk al een actualisering van het gehele plan is. Dit plan gaat de basis vormen voor stedelijk beheer.
Afgelopen periode is er al veel werk verzet om tegemoet te komen aan de groeiende en veranderende woonbehoeften. Het is belangrijk dat de ontwikkelde concepten en bestemmingsplannen tot uitvoering worden gebracht. Waar mogelijk faciliteren we nieuwe woonconcepten.
Met de groei van de kernen en met de sluiting van de dubbele overweg is ook een aanpassing van de infrastructuur nodig. Daar wordt al hard aan gewerkt en hier gaan we mee door. Daar waar het volledige Programma Hoogfrequent Spoorvervoer is afgerond, begint het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan, Move’31. Een van de grote opdrachten daarin is de actualisatie van de hoofdwegenstructuur, met als belangrijkste de verbinding N618-A2. Net als bij veel van onze ambities zullen we hier actief zoeken naar cofinanciering en werk met werk maken.
De ligging in het Van Gogh Nationaal Park impliceert een ligging tussen natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevol gebied. Het Duits lijntje is een cultuurhistorisch interessante verbinding en ten oosten van de A2 tevens een belangrijke ecologische verbindingszone die bescherming verdient. Vanuit de gemeente Meijerijstad is de wens naar een fietsroute op hun tracé. We onderzoeken of we een verbinding kunnen leggen, met behoud van de ecologische waarden.