Begroting 2019

Maatschappelijke ontwikkeling

Financiële toelichting

Product (verschil 2019 - 2018)
x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2019

Verschil

Onderwijs

-3.405

-3.961

-556

De verdelingssystematiek van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid gaat veranderen. Hiervoor hanteren we vanaf 2019 een overgangstermijn van drie jaren. De definitieve verdeling per gemeente is nog niet bekend, daarom zijn in de begroting 2019 nog geen middelen (inkomsten en uitgaven) opgenomen voor het onderwijsachterstandenbeleid.
Het budget kinderopvang is in 2018 met € 100.000 verlaagd, deze verlaging is niet structureel doorgevoerd vanwege de wetswijzigingen en het hiermee samenhangende nieuwe beleid binnen kinderopvang. De wetswijzigingen op de kwaliteit van de kinderopvang (IKK) zullen namelijk meerkosten met zich mee brengen. Daarnaast is er budget nodig om de kinderopvang en het onderwijs te ondersteunen bij de lokale effecten op de wetswijzigingen.
Bij onderwijshuisvesting is in 2018 een inkomstenraming opgenomen van € 410.000 wegens verkoop van de schoolaccommodatie aan de Kerkstraat 1-3 te Liempde.
In 2018 is er een eenmalige uitkering van € 16.000 opgenomen voor achterstallig onderhoud aan de Princes Amaliaschool dat gedekt wordt uit de reserve.
De lasten van rente en afschrijving met betrekking tot de activa speciaal onderwijs zijn in 2019 € 27.000 hoger.
In 2018 is een eenmalig bedrag vanuit dienstjaar 2017 overgeheveld van € 35.000 voor buitenschilderwerk en bewegwijzering van de Brede School Oost.