Begroting 2019

Maatschappelijke ontwikkeling

Speerpunten uit het Beleidsprogramma

 

Speerpunten

Start

Einde

Verantwoor-delijke

Samen met

Herijken regionale inkoop binnen het sociaal domein met meer regie op efficiëntie en kwaliteit als doel. We zetten ons hierbij in voor toegankelijke jeugdzorg rond de eigen kring met extra inzet op pleegzorg.

2018 Q2

2018 Q4

Maruška Lestrade-Brouwer

Sint- Michiels- gestel

Opstellen van een Integraal Huisvestingsplan, waarbij we rekening houden met de toekomstige krimp van het aantal leerlingen.

2018 Q2

2018 Q4

Maruška Lestrade-Brouwer

Sint- Michiels- gestel

Uitvoering Participatiewet met meer nadruk op concrete projecten om mensen aan de slag te krijgen door uitstroom naar regulier werk en het meetbaar maken van terugverdieneffecten.

2018 Q4

2018 Q4

Eric van den Broek

Sint- Michiels- gestel

Met de klankbordgroepen Vrijwilligers en mantelzorgers de gemaakte actie- en ondersteuningsplannen uitvoeren en waar nodig actualiseren.

2019 Q1

2022 Q1

Maruška Lestrade-Brouwer

Sint- Michiels- gestel

Verder uitwerken levensfasebeleid met daarbinnen een agenda voor jeugd- en seniorenbeleid.

2018 Q2

2022 Q1

Maruška Lestrade-Brouwer

Intensieve voortzetting van het vastgestelde armoedebeleid met name ook gericht op begeleiding van jongeren. Focus op speciale groepen als laaggeletterden, kinderen, allochtonen en statushouders.

2018 Q2

2022 Q1

Eric van den Broek, Maruška Lestrade-Brouwer (Klijnsma- gelden)

Sint- Michiels- gestel

Inzet op ‘derde domein jeugd’ door na school activiteiten aan te bieden en zo jongeren te stimuleren hun talenten te ontwikkelen.

n.t.b

n.t.b

Maruška Lestrade-Brouwer

Opzetten van wijkzorgservicecentra en wijkleerbedrijven. MBO-stagiaires gaan hand- en spandiensten verrichten in de wijken, waar vooral kwetsbare ouderen profijt van hebben.

2020 Q1

2021 Q1

Maruška Lestrade-Brouwer

Een actieve rol nemen bij de omvorming van de WSD vanuit de ingezette pilot ‘3D-Ketensamenwerking’.

2018 Q2

2019 Q4

Eric van den Broek

Omvormen van Welzijnswerk conform de lijn van de transformatie (organisatorische inbedding en bestaande welzijnsinstellingen).

2019 Q1

2019 Q2

Maruška Lestrade-Brouwer

Sint- Michiels- gestel

We zetten in op het voorkomen en verminderen van taalachterstand, laaggeletterdheid en slechte digivaardigheid samen met onderwijs, bibliotheken en andere partners. Om laaggeletterdheid tegen te gaan stellen we een plan van aanpak op.

2019 Q1

2021 Q4

Maruška Lestrade-Brouwer
(Jeugdzorg)

Eric van den Broek
(Participatie)

Sint- Michiels- gestel