Begroting 2019

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit is het doel

Topprioriteit voor ons is binnen deze transformatie het sociale gezicht van Boxtel te behouden, terwijl we de verandering van het sociaal domein voortzetten. Uitgangspunt is en blijft dat niemand tussen wal en schip belandt. Daarbij hechten we veel waarde aan ideeën, inbreng van onze inwoners en inspiratie door hun initiatieven. Boxtel is er de afgelopen jaren in geslaagd haar hoofddoel te bereiken, maar de uitdaging om dit vol te houden is groot.
Binnen deze transformatie gaat het om verschuiving naar preventie en het voortdurend versterken van de sociale structuur rondom mensen en in de samenleving. Belangrijke elementen daarin zijn levensfasebewust beleid en inzet van mantelzorgers/vrijwilligers en een goede integratie van bevolkingsgroepen. Tot nu toe is een groot deel van de verandering op sociaal gebied regionaal ingevuld. Hier willen we meer regie op. Speerpunt daarbij is regionale inkoop voor een deel vervangen door lokale, zodat we onze inwoners in hun eigen kracht zetten, ze regie krijgen op hun eigen leven en ze kunnen meedoen in de samenleving (al dan niet met een vorm van ondersteuning).
In deze bestuursperiode stellen we een Integraal Huisvestingsplan op voor het onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de toekomstige krimp van het aantal leerlingen. Boxtel ondersteunt het onderwijs o.a. door Stichting Brede Scholen Boxtel in staat te stellen haar programma uit te voeren. Komende periode stuurt de BSB aan op een sterkere verbinding met het voortgezet onderwijs.