Begroting 2019

Duurzaamheid

Speerpunten uit het Beleidsprogramma

 

Speerpunten

Start

Einde

Verantwoor-delijke

Samen met

Duurzaam gedrag wordt beloond.

2018 Q2

2022 Q1

Peter van de Wiel

Sint-Michiels-gestel

Boxtel EnergieNeutraal in 2030: grootschalige hernieuwbare energie via zonnevelden, windmolens, biomassa (GreenTech) en waterstof. Sociale component belangrijk, waarbij mensen met een kleine beurs mee kunnen doen. Boxtel stelt een energietransitieplan op (als onderdeel van een regionale energie strategie).

2018 Q2

2022 Q1

Peter van de Wiel

Sint- Michiels- gestel

Het gebruik van elektrisch deelvervoer krijgt vorm.

2018 Q3

2018 Q4

Peter van de Wiel

Sint-Michiels- gestel

Actief zoeken naar manieren om los te komen van aardgas met focus op bestaande bouw.

2018 Q3

2022 Q1

Peter van de Wiel

Sint- Michiels- gestel

Maximaal 50 kg afval per jaar per inwoner in 2022, vanuit principe afval is grondstof.

2018 Q3

2022 Q1

Herman van Wanrooij

Sint- Michiels- gestel

We geven inwoners de mogelijkheid om te kiezen voor afkoppeling van de regenwaterafvoer en brengen samen met waterschappen in kaart welke stimuleringsmaatregelen we daar tegenover kunnen stellen.

2018 Q4

2022 Q1

Herman van Wanrooijl

Sint- Michiels- gestel

GreenTech Park Brabant wordt samen met provincie, regio, onderwijs en bedrijfsleven verder ontwikkeld.

2018 Q2

2022 Q1

Maruška Lestrade-Brouwer

De Duurzaamheidsagenda blijft onderlegger van onze ambitie en wordt geactualiseerd op basis van nieuwe afspraken in onder andere het Klimaatakkoord. De uitvoering wordt breed opgepakt, waaronder een geactualiseerd plan van aanpak voor fijnstof.

2018 Q3

2022 Q1

Peter van de Wiel

Het Groene Woud blijft belangrijk voor Boxtel. De doorontwikkeling naar Van Gogh Nationaal Park biedt extra kansen voor natuur/landschap/biodiversiteit, economie en leefbaarheid.

2018 Q2

2022 Q1

Peter van de Wiel

Vóór 2020 wordt voldaan aan de verplichting om een klimaatstresstest uit te voeren.

2018Q4

2019 Q2

Peter van de Wiel

Sint- Michiels- gestel

Klimaatadaptatie via acties zoals Steenbreek en groene daken is belangrijk. Ook de gemeente draagt bij aan ontstening van het openbaar gebied.

2018 Q2

2022 Q1

Peter van de Wiel

Mozaïek Dommelvallei is aanjager projecten zoals ‘Boxtel Binnen de Bruggen’ en EVZ Grote Waterloop.

2020 Q1

2022 Q1

Peter van de Wiel

Biodiversiteit en vergroening in de stedelijke omgeving worden bevorderd.

2018 Q2

2022 Q1

Peter van de Wiel

Boxtel realiseert extra natuur om biodiversiteit te stimuleren en CO2 terug te dringen en benut daarvoor cofinanciering (GOP, Groen Blauwe Stimuleringskader).

2018 Q2

2022 Q1

Peter van de Wiel

Boxtel zet in op een duurzaam buitengebied met agrarische sector, toerisme en recreatie en burgers. De Landschapstriënnale 2020 in Het Groene Woud is een gouden kans.

2018 Q2

2020 Q4

Peter van de Wiel

Op De Kleine Aarde wordt verder gewerkt aan een plek waar burgers, ondernemers en (onderwijs) instellingen elkaar ontmoeten en werken aan een circulaire wereld.

2018 Q2

2022 Q1

Peter van de Wiel

Ook op ruimtelijk terrein beschermen wij wat kwetsbaar is, zoals ons erfgoed en landschap.

2018 Q2

2022 Q1

Peter van de Wiel

Landschapstriënnale gezamenlijk vorm geven. Beide gemeenten willen graag voortrekkersrol.

2018 Q3

2020 Q4

Peter van de Wiel

Sint- Michiels- gestel