Begroting 2019

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit valt eronder

Onder het programma Maatschappelijke Ontwikkeling vallen alle producten, die bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers:

 • Maatschappelijk Werk
 • Minderheden
 • Jeugdzorg
 • Wmo
 • Inkomensvoorziening
 • Participatie
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs

Over al deze producten heen loopt het project van Transitie naar Transformatie.
Project van Transitie naar Transformatie
In juni 2017 hebben de raden van Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren besloten, dat na 2 jaar ervaring opdoen met de decentralisaties in het Sociaal Domein, het tijd was om verder te gaan investeren in de borging van kwaliteit, innovatie en transformatie (van de 2e naar de 1e naar de 0e lijn). In een 2-jarig Transformatieproject dat van toepassing is voor de 3 gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren geven we hier met 5 projecten en 5 speerpunten uitvoering aan. In september is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
Projecten

 1. Eén Sociaal Beleid
 • Ontschotting van beleid, budgetten en uitvoering van Jeugd, Wmo, Participatie en Onderwijs Eén ( omgekeerde)  verordening, de vraag van de burger centraal in plaats van de Wet.
 • Eén integrale inkoop Wmo/Jeugd specialistische hulp
 1. Een integrale toegang / één loket passend bij de gemeente.
 • Kwaliteit van de dienstverlening op peil ( gericht op de vraag en de eigen regie van de burger)
 1. Het realiseren van een verschuiving van regio naar lokaal.
 • Lokale regie op inkoop & uitvoering met de gezamenlijke zorgaanbieders Wmo/Jeugdhulp
 • Aanbod in de wijken vergroten: lichtere vormen van zorg dichterbij organiseren
 • Ruimte om te investeren op 0e en 1e lijn door een beperking van verwijzingen naar specialistische hulp.
 1. Monitoring van het Sociaal Domein op inhoud, financieel en bestuurlijk niveau.
 2. Digitale dienstverlening is op orde, de inwoner heeft regie op zijn eigen gegevens conform de AVG.

Speerpunten

 1. Sluitende keten voor kwetsbare jongeren 16 tot en met 26 jaar (tevens Interbestuurlijk Programma)
 2. Sluitende keten integratie statushouders en nieuwkomers ( tevens Interbestuurlijk Programma)
 3. Armoede- en schuldenbestrijding ( Interbestuurlijk Programma en Digitale Agenda VNG)
 4. Een sluitende keten participatie, waaronder verdere uitwerking prototypes WSD.
 5. Uitwerking aanbod woonvoorzieningen bijzondere doelgroepen.