Begroting 2019

Duurzaamheid

Dit valt eronder

Duurzaamheid is niet zo zeer een zelfstandig ‘thema’, maar een integrale manier van werken en denken die in alle beleidsvelden tot uiting komt. Duurzaamheid loopt daarmee dwars door de andere begrotingsprogramma’s heen.
De duurzaamheidsgedachte heeft zich door de jaren heen steeds breder ontwikkeld tot een belangrijk speerpunt. De opgaven die wij krijgen vanuit het klimaatakkoord (klimaatadaptatie en energietransitie) vragen de komende jaren steeds meer aandacht.
De agrarische sector in de gemeente staat voor een groot aantal verduurzamingsopgaven, met name op het gebied van voedselproductie, gezondheid, dierenwelzijn, bodem, biodiversiteit, water en luchtkwaliteit. De samenhang met andere opgaven is groot. Dat pleit voor een integrale aanpak die zorgt voor duurzame bedrijfsontwikkeling, innovatie en verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat.
Het algemene uitgangspunt van duurzaamheid is dat in de samenleving people-planet-prosperity met elkaar in evenwicht moeten zijn. Boxtel heeft duurzaam handelen hoog in het vaandel. Een van de speerpunten in de strategische visie en het beleidsprogramma 2018-2022, 'Meewerken in tijden van verandering', is dan ook om voorop te blijven lopen met duurzaamheid.
Dit speerpunt vullen we in de duurzaamheidsvisie 2030 en -uitvoeringsprogramma 2017-2022 verder in. Duurzaamheid verdient een krachtige impuls, als verbinder van ecologie, sociaal en economie. Samen moeten we zoeken naar nieuwe mogelijkheden en innovatieve concepten op bijvoorbeeld het gebied van energie.
Onderstaande producten dragen bij aan deze doelen:

  • Klimaatadaptatie en energietransitie
  • Plattelandsvernieuwing
  • Afval
  • Riolering
  • Milieu