Begroting 2019

Opzet begroting 2019

Voor u ligt de Programmabegroting 2019, de Financiële begroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 (hierna genoemd de Begroting 2019) van de gemeente Boxtel.
Net als vorig jaar is de Boxtelse begroting in een online versie beschikbaar.

Sinds de ambtelijke fusie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel per 1 januari 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering grotendeels bij de gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij (MGD). Meer informatie over MGD is terug te vinden in de begroting 2019 van GR MijnGemeenteDichtbij.

Opzet Begroting 2019

De Begroting 2019 is qua opzet anders dan de Begroting 2018. Bij de Kadernota begroting 2019 hebben de raden van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel besloten om voor beide eenzelfde programma-opbouw te hanteren. De onderliggende producten voor elk programma zijn eveneens gelijk voor beide gemeenten. De Begroting 2019 van de gemeente Boxtel kent 5 programma’s met daaronder 33 beleidsproducten. De raad autoriseert de baten en lasten per beleidsproduct.
Het door de raad vastgestelde beleidsprogramma 2018-2022 'Meewerken in tijden van verandering' is in een gezamenlijke bijeenkomst van het college en het ambtelijk management besproken met toevoeging van de going concerntaken. Samen met het college van Sint-Michielsgestel is gekeken op welke speerpunten beide gemeenten elkaar willen ontmoeten en verbinding kunnen leggen. Door een gezamenlijke aanpak, daar waar mogelijk, beogen we een betere kwaliteit, minder kwetsbaarheid en kostenvermindering.
In deze begroting zijn de speerpunten uitgezet in de tijd voor de komende 4 jaar; de duur van het beleidsprogramma. Per speerpunt is vermeld in welk kwartaal de uitvoering start en wanneer het is afgerond. Voor speerpunten met een doorlopend karakter is telkens als start aangegeven 2018 Q2 en als eind 2022 Q1. Bovendien hebben we opgenomen bij welke speerpunten we samenwerken met de gemeente Sint-Michielsgestel.
Op deze manier is de komende vier jaar het beleidsprogramma 2018-2022 geborgd in de Planning&Control stukken (kadernota, begroting, bestuursrapportages en jaarverslag)
De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:

 • Titel van het programma
 • Zo werkt dit programma
 • Dit valt eronder
 • Dit is het doel
 • Speerpunten uit het beleidsprogramma
 • Dit kost het
 • Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de begroting

Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen:

 • Verantwoordelijk portefeuillehouder(s)
 • Dit gaan we dit jaar doen
 • Zo maken we dit meetbaar
 • Dit kost het
 • Financiële toelichting


Informatie over indicatoren en kengetallen is onder het kopje Zo maken we dit meetbaar alleen opgenomen voor producten waarvoor dit toegevoegde waarde heeft. Verder is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven dat elke gemeente een basisset van 39 beleidsindicatoren in elke begroting en jaarverslag opneemt. Hiermee krijgen raadsleden al op 39 punten inzicht in de beleidsresultaten van hun gemeente en kunnen zij die vergelijken met die van andere gemeenten.

Relatie met beleidsprogramma 2018-2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college gevormd. De raad heeft op 5 juni 2018 het beleidsprogramma 2018-2022: 'Meewerken in tijden van verandering' vastgesteld.
Dit beleidsprogramma is door het college nader uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en dit vormt de basis voor de programmabegroting 2019-2022. Het uitvoeringsprogramma geeft richting aan het tijdspad waarop speerpunten worden opgepakt. Echter, het tijdspad staat niet in steen gegrift, omdat we te maken hebben met een dynamische buitenwereld.
Op onderdelen zal eerst duidelijk moeten worden wat de status is van een speerpunt. Het kan zijn dat er eerst een visie en beleid vastgesteld moeten worden of dat een traject van overheids- of burgerparticipatie doorlopen moet worden. Pas daarna kunnen speerpunten concrete actieplannen worden en kan gezocht worden naar subsidies en cofinanciering.
De raad heeft besloten om bij het maken en uitvoeren van plannen steeds te zoeken naar innovatieve technieken en oplossingen en hiervoor actuele wetenschappelijke onderzoeken goed in de gaten te houden.
Het beleidsprogramma 2018-2022 'Meewerken in tijden van verandering' bouwt voort op het beleidsprogramma van 2014-2018 'Ruimte voor innovatie en vernieuwing'. Niet zo vreemd omdat het programma is opgesteld door de 4 politieke partijen die in de vorige en in de huidige periode bestuursverantwoordelijkheid droegen/dragen.
In het beleidsprogramma 2018-2022 komen de belangrijkste veranderingen waar wij als samenleving mee te maken hebben aan bod. Ingezet wordt op alle transformaties waarbij die in het sociaal domein, (klimaat)energie, ruimte en mobiliteit expliciet worden genoemd en op onderdelen al nader worden geconcretiseerd.
Samen met andere partijen zoals inwoners, maatschappelijke organisatie, ondernemers, onderwijs, collega overheden en regionale instanties willen we "Aanpakken, meewerken en niet wegkijken".