Begroting 2019

Inzicht in baten en lasten Begroting 2019

Inzicht baten Begroting 2019

In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2019. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2019 bedragen € 85,486 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als baten per programma
  • Als baten per inkomstensoort

Baten per programma
De voor het jaar 2019 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergeven.

Programma 1 duurzaamheid

6.142

programma 2 maatschappelijke ontwikkeling

8.080

programma 3 leefomgeving

7.365

programma 4 economie, toerisme, recreatie, cultuur en sport

478

programma 5 meewerkend bestuur

63.420

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

85.486

Baten als inkomstensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

uitkering gemeentefonds

51.227

59,92%

belastingen en heffingen

14.612

17,09%

rijksbijdragen

5.937

6,95%

resultaatbestemming

2.988

3,50%

grondverkopen

2.145

2,51%

rente en dividend

1.988

2,33%

bijdragen derden

1.901

2,22%

huren en pachten

1.883

2,20%

administratief

1.686

1,97%

inkomens- en vermogensoverdrachten

578

0,68%

vrijval voorziening

401

0,47%

taakstelling

140

0,16%

Totaal

85.486

100,00%

Samenvattend kan worden gesteld dat bijna 84% van de gemeentelijke baten bestaan uit gemeentefonds (60%), belastingen en heffingen (17%) en rijksbijdragen (7%). Voorts wordt bijna € 3 miljoen vanuit de reservepositie ingezet als dekkingsmiddel.

Inzicht lasten Begroting 2019

In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2019. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2019 bedragen € 85,486 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als lasten per programma
  • Als lasten per uitgavensoort

Lasten per programma
De voor het jaar 2019 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergeven.

Programma 1 duurzaamheid

7.010

programma 2 maatschappelijke ontwikkeling

45.335

programma 3 leefomgeving

16.982

programma 4 economie, toerisme, recreatie, cultuur en sport

5.704

programma 5 meewerkend bestuur

10.456

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

85.486

Lasten per uitgavensoort
Voor een globaal inzicht in de diverse exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

bijdrage MijnGemeenteDichtbij

19.880

23,26%

overige goederen en diensten

11.912

13,93%

bijdragen gemeenschappelijke regelingen

11.217

13,12%

jeugdzorg

8.819

10,32%

rente en afschrijving

7.021

8,21%

Wmo

6.763

7,91%

inkomensvoorzieningen

5.718

6,69%

subsidies en bijdragen

5.696

6,66%

grondexploitatie

2.759

3,23%

resultaatbestemming

2.490

2,91%

salarissen

1.195

1,40%

storting onderhoudsvoorzieningen

513

0,60%

energiekosten

387

0,45%

belastingen en heffingen

326

0,38%

administratief

235

0,28%

inhuur personeel

231

0,27%

storting verplichtingenvoorzieningen

196

0,23%

rijksbijdragen

127

0,15%

Totaal

85.486

100,00%

Samenvattend zien we dat met een aandeel van ruim 23% is de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein omvatten in totaal 25% van de totaal begrote lasten.