Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2019
(bedragen x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Programma 1 duurzaamheid

6.107

7.010

-902

programma 2 maatschappelijke ontwikkeling

7.166

44.761

-37.594

programma 3 leefomgeving

6.834

16.441

-9.606

programma 4 economie, toerisme, recreatie, cultuur en sport

383

5.704

-5.320

programma 5 meewerkend bestuur

1.528

6.825

-5.297

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

- 0.5 Treasury

1.909

-122

2.031

- 0.61 OZB woningen

4.239

531

3.709

- 0.62 OZB niet-woningen

2.900

0

2.900

- 0.64 Belastingen overig

63

5

57

- 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds

51.227

0

51.227

Overhead (taakveld 0.4)

1

1.842

-1.841

Heffing Vpb (taakveld 0.9 vennootschapsbelasting)

0

0

0

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8 overige baten en lasten)

140

0

140

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

82.498

82.996

-498

Toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Programma 1 duurzaamheid

35

0

35

programma 2 maatschappelijke ontwikkeling

914

575

340

programma 3 leefomgeving

334

344

-10

programma 4 economie, toerisme, recreatie, cultuur en sport

95

0

95

programma 5 meewerkend bestuur

1.610

1.572

38

incidentele baten en lasten

2.753

4.177

-1.424

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

82.733

81.309

1.424