Begroting 2019

Meerjarig overzicht balans

Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.
Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlagenboek.
Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 2017 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2017;
  • Kolom 2018 tot en met 2022 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

Begroting balans (bedragen x € 1.000)

ACTIVA, per 31 december

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

97

260

290

625

551

484

-

Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio

-

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

41

215

254

595

529

466

-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

56

45

36

29

22

19

Materiële vaste activa

66.147

71.157

72.524

72.929

69.530

69.635

-

Investeringen met een economisch nut

41.440

42.098

39.821

37.630

35.393

33.169

-

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

19.576

21.436

22.734

22.806

21.661

20.518

-

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

5.131

7.623

9.970

12.494

12.476

15.947

Financiële vaste activa

9.195

9.211

8.699

8.171

7.626

7.064

-

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

138

138

138

138

138

138

-

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

-

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

-

Leningen aan woningbouwcorporaties

5.470

5.166

4.849

4.520

4.178

3.823

-

Leningen aan deelnemingen

-

Leningen aan overige verbonden partijen

-

Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

-

Overige langlopende leningen

3.587

3.908

3.713

3.513

3.310

3.103

-

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer

-

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer

-

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Totaal vaste activa

75.439

80.628

81.513

81.725

77.707

77.183

Vlottende activa

Voorraden

7.641

5.216

6.667

7.532

6.650

5.227

-

Overige grond- en hulpstoffen

-

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

18.316

15.876

17.327

15.929

10.489

9.065

af: verliesvoorzieningen

-10.675

-10.660

-10.660

-8.396

-3.839

-3.839

-

Gereed product en handelsgoederen

-

Voorraden vooruitbetalingen

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

12.147

-

Vorderingen op openbare lichamen

9.250

-

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

-

Overige verstrekte kasgeldleningen

-

Rekening courant verhouding met het Rijk

1.425

-

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

-

Overige vorderingen

1.472

-

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

-

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier

-

Overige uitzettingen

Liquide middelen

2.423

-

Kassaldi

-

Banksaldi

2.423

Overlopende activa

787

-

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

- Het Rijk

- Overige Nederlandse overheidslichamen

-

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

787

Totaal vlottende activa

22.997

5.216

6.667

7.532

6.650

5.227

TOTAAL ACTIVA

98.436

85.845

88.180

89.257

84.357

82.410

Begroting balans (bedragen x € 1.000)

PASSIVA, per 31 december

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Vaste passiva

Eigen vermogen

25.255

22.373

21.875

22.147

21.707

21.451

-

Algemene reserve

7.700

7.789

7.454

8.045

8.045

8.045

-

Bestemmingsreserves

16.671

14.584

14.421

14.102

13.662

13.406

-

het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

884

Voorzieningen

12.633

12.451

12.368

12.263

12.320

12.476

-

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

240

335

335

335

335

335

-

Voorzieningen ter egalisering van kosten

4.055

4.270

4.438

4.590

4.767

4.978

-

Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven

5.608

5.781

5.860

5.900

5.972

6.088

-

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

2.730

2.064

1.735

1.439

1.247

1.076

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

36.534

46.330

46.599

46.652

42.487

38.305

-

Obligatieleningen

-

onderhandse leningen van:

1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen

36.533

46.330

46.599

46.652

42.487

38.305

3. binnenlandse bedrijven

4. openbare lichamen

5. overige binnenlandse sectoren

6. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

Door derden belegde gelden

0

0

0

0

0

0

-

Waarborgsommen

-

Overige leningen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Totaal vaste passiva

74.422

81.154

80.842

81.063

76.515

72.233

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

15.147

4.691

7.337

8.194

7.842

10.177

-

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

-

Overige kasgeldleningen

4.691

7.337

8.194

7.842

10.177

-

Banksaldi

2.228

-

Overige schulden

12.919

Overlopende passiva

8.868

-

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

-

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

- Europese overheidslichamen

- het Rijk

344

- overige Nederlandse overheidslichamen

6.902

-

overlopende vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.622

Totaal vlottende passiva

24.015

4.691

7.337

8.194

7.842

10.177

TOTAAL PASSIVA

98.436

85.845

88.180

89.257

84.357

82.410