Begroting 2019

Investeringen

De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld.

De systematiek van activering en afschrijving is voor beide soorten investeringen gelijk getrokken; investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven. Verder geldt voor beide de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.

Begrote investeringen

In het navolgende overzicht zijn, samengevat op hoofdonderdelen, de begrote investeringsuitgaven voor 2019 t/m 2022 weergegeven met daarbij de gevoteerde kredieten en de realisatie t/m 2017.
Met het vaststellen van de programmabegroting worden ook de in de begroting opgenomen investeringen geautoriseerd.

Overzicht investeringen (x € 1.000)

krediet

gerealiseerd

2018

2019

2020

2021

2022

Diverse investeringen automatisering

79

29

50

Diverse investeringen rioolbeheer

14.708

6.977

2.883

2.304

1.419

Dwarsdeelschuur kinderboerderij

150

150

Nieuwbouw Michaëlschool

2.855

325

2.529

Parkeervoorzieningen

860

225

435

200

Sportinvesteringen

1.155

1.007

9

139

Verkeersregelinstallaties

150

150

Zonnepanelen gemeentewerf

90

90

Veeg-, vuilniswagens en zoutstrooiers

931

12

344

185

390

Totaal economisch nut (x € 1.000)

20.978

8.575

6.490

2.778

1.809

0

0

Aanpassing Bosscheweg Dukaat-De Ketting

1.700

1.700

Ontsluitingsweg Dukaat

500

500

Aanpassing kruising Roderweg

150

9

141

Diverse civiel-techniek

1.693

1.255

238

100

0

50

50

Herinrichting Rechterstraat

300

300

Herstraten Markt

2.151

651

1.500

Molenwijkseweg e.o.

1.300

165

50

1.085

Lennisheuvel-Boxtel

250

250

Herinrichting Liempde

500

500

Aanpassing 3 kruisingen Ladonk

750

750

Keulsebaan, deelplan 4c

2.500

2.500

PHS/verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

18.398

1.057

2.229

3.688

3.653

5.368

750

Totaal maatschappelijk nut (€ 1.000)

30.192

3.137

4.158

5.673

5.353

5.668

4.550

TOTAAL (x € 1.000)

51.170

11.712

10.649

8.451

7.363

5.668

4.550