Begroting 2019

Nieuw beleid, gehonoreerde wensen

Nieuw beleid, gehonoreerde wensen exploitatie

Bij de vaststelling van de Kadernota begroting 2019, heeft de raad ingestemd met het opnemen van onderstaande posten nieuw beleid. Een min bedrag staat voor een (verhoging van een) last of voor een verlaging van een bate.

Beleidsproduct

Nieuw beleid exploitatie, bedragen x 1.000

2019

2020

2021

2022

Programma 1 Duurzaamheid

10

Uitbreiding duurzaamheidsbeleid, energietransitie

-500

-510

-519

11

Werkbudget plattelandsvernieuwing/biodiversiteit

-20

-20

-21

-21

12

Vijf voorstellen m.b.t afval

-60

-75

-11

-11

12

Dekking uit voorziening Egalisatie reinigingstarieven

60

75

11

11

Programma 2 Maatschappelijke ontwikkeling

20

Uitbreiding formatie vrijwilligerssteunpunt

-80

-81

-83

-85

20

Uitvoeringsagenda senioren

-50

21

Taalhuis

-20

-20

-20

22

Bijdrage B-town

-71

Programma 3 Leefomgeving

31

Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied

-150

-100

-25

36

Verkeersmaatregelen, meerdere voorstellen

-110

-100

37

Smartparking centrum

-10

37

Ontzorgen parkeerheffingen

-35

-36

-36

Programma 4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

40

Voortzetten ondernemersvijfdaagse

-10

40

Werkbudget werklocaties

-51

-52

-53

-54

40

Werkbudget vervolg economisch stimuleringsbudget

-50

-51

-52

-53

40

Project We are food

-20

42

Ondersteuning bij beleid gemeenschapsfuncties

-13

Programma 5 Modern meewerkend bestuur

50

Gehonoreerde wensen MGD

-1.090

-1.151

-1.141

-1.127

50

Herinrichting veld Van de Voortweg

-30

50

Skatebaan Liempde

-30

52

Integrale veiligheid basisteam Meierij

-61

-62

-62

-63

54

Opheffing stelpost Marge om tegenvallers GR op te vangen

968

+1.027

+1.025

Totaal

-1.856

-1.104

-986

-1.033

Nieuw beleid, gehonoreerde investeringswensen

Bij de vaststelling van de Kadernota begroting 2019, heeft de raad ingestemd met het in de begroting 2019-2022 opnemen van onderstaande nieuwe investeringskredieten. Een minbedrag staat voor een (verhoging van een) investeringsuitgaaf, een plusbedrag voor een (verhoging van een) investeringsinkomst.

Beleidsproduct

Nieuw beleid, investeringen,
(bedragen x 1.000)

2019

2020

2021

2022

Programma 3 Leefomgeving

36

Kalksheuvel

-50

-50

36

Prins Hendrikstraat

-50

36

Lennisheuvel-Boxtel

-250

36

Keulsebaan, deelplan 4c

-2.500

36

Herinrichting Liempde

-500

36

Kruising Ladonkseweg- Kruisbroeksestraat

-250

36

Industrieweg-Kruisbroeksestraat

-250

36

Kruising Industrieweg-Mijlstraat

-250

36

Parkweg

-50

36

Ontsluitingsweg Dukaat

-500

36

Dekking uit bijdrage exploitatie Selissen

+500

Totaal

-100

0

-300

-3.800

Toelichting nieuw beleid exploitatie:

Programma 1 Duurzaamheid

Product 10 Duurzaamheid

Uitbreiding duurzaamheidsbeleid, energietransitie
In het InterBestuurlijk Programma worden gemeenten gevraagd om middelen vrij te maken om gezamenlijk de opgaven van energietransitie/duurzaamheid te kunnen uitvoeren. Vanaf 2020 willen we middelen inzetten voor cofinanciering projecten, aanjagen van het transitieproces, uitvoeringsorganisatie op peil houden etc.

Product 11 Plattelandsvernieuwing

Werkbudget plattelandsvernieuwing/biodiversiteit
Jaarlijks wordt een werkbudget van € 20.000 beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving rondom plattelandsvernieuwing en biodiversiteit. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verbeteren van het leefgebied voor bijen en vlinders, plaatsen van nestkasten en aanplanten van hoogstamfruitbomen. Bijdrage aan initiatieven is maatwerk, gestreefd wordt naar een eigen bijdrage van minimaal 50% door initiatiefnemers.

Product 12 Afval

Vijf voorstellen m.b.t. afval
Dekking uit voorziening Egalisatie reinigingstarieven
Aanbestedingen afval
In verband met het toenemend aantal (Europese) aanbestedingen kan dit niet meer uit de lopende exploitatie bekostigd worden en dient hiervoor structureel op jaarbasis een bedrag van € 10.000 geraamd te worden.
Applicatie digitale stortbonnen
Overgegaan wordt van geprinte stortbonnen naar digitale stortbonnen. Digitalisering van de stortbonnen die gebruikt worden bij de afvalinzameling en de milieustraat maakt dat bonnen bij administratieve controles makkelijker toegankelijk zijn. De verwachte kosten zijn € 15.000 in 2019.
Pilot inzameling centrum
Bewoners en gebruikers in het centrum en bij hoogbouw hebben vaak onvoldoende mogelijkheden om hun afval inpandig op te slaan, laat staan aan afvalscheiding te doen. Er zal een onderzoek gedaan worden naar verbetering van inzamelresultaten bij hoogbouw en structurering afvalinzameling in het centrum. Hiervoor is in deze begroting een bedrag opgenomen van € 25.000 in 2019 en € 5.000 in 2020. Hierin zitten naast onderzoekskosten ook kosten voor de plaatsing van een of meerdere ondergrondse containers. Tevens kan hiermee voldaan worden aan een onderzoek naar verbetering van afvalscheiding bij hoogbouw, waarmee uitvoering gegeven wordt aan het Manifest Energiek met Afval van de Vijf van de Meierij. Bovendien levert dit project een waardevolle invulling aan de vorming van het Grondstoffenplan.
Pilot omgekeerd inzamelen, brengvoorzieningen
De gemeente heeft in het kader van de Vang (Van Afval Naar Grondstof) de doelstelling om van 140 kilogram restafval per inwoner (nu) te gaan naar 100 kilogram restafval per inwoner in 2020. Een aantal omliggende gemeenten hebben hiervoor Omgekeerd inzamelen met brengvoorzieningen ingezet. Het is de wens om middels een pilot in een van de kernen van de gemeente Boxtel te onderzoeken of de gemeente op deze wijze ook aan de opgelegde doelstelling kan voldoen. Vooralsnog worden de eenmalige opstartkosten van dit project inclusief evt. plaatsing van ondergrondse containers geraamd op € 50.000 in 2020.
Uitbreiding afvalapp
De Afvalapp is een zeer doeltreffend middel om met inwoners van de gemeente te communiceren over afvalinzameling en afvalscheiding. In de app zitten veel meer mogelijkheden dan tot heden gebruikt worden. De uitbreiding vergt een bedrag van € 10.000 in 2019 en € 10.000 in 2020.
Bovengenoemde beleidsvoorstellen hebben via een onttrekking aan de voorziening Egalisatie reinigingstarieven hun doorwerking op het tarief van de afvalstoffenheffing.

Programma 2 Maatschappelijke ontwikkeling

Product 20 Maatschappelijk werk

Uitbreiding formatie vrijwilligerssteunpunt
In het voorjaar van 2018 is een uitvoeringsagenda vrijwilligersbeleid opgesteld voor de 2e helft 2018 tot en met 2021. Om de acties op deze agenda uit te kunnen voeren zijn extra middelen nodig. Deze middelen worden onder meer besteed aan de formatie uitbreiding van het vrijwilligerssteunpunt dat de uitvoering op zich neemt en een publiciteits- en wervingscampagne vrijwilligerswerk opzet.
Uitvoeringsagenda senioren
Ruim 40 vertegenwoordigers van (senioren)organisaties, die in Boxtel actief zijn, discussieerden onlangs over 31 verschillende onderwerpen die op de beleidsagenda senioren moeten komen:
• Algemeen
• Lichaam en geest
• Sociale contacten
• Materiële situatie
• Arbeid en activiteiten
• Waarden, inspiratie en zingeving
Tijdens de bijeenkomst hebben alle aanwezigen de onderwerpen een prioriteit mee kunnen geven voor zo'n agenda. Deze onderwerpen willen we de komende tijd verder uitwerken in een uitvoeringsagenda, zodat er in de toekomst meer mét dan naast elkaar kan worden gewerkt. Alleen door samenwerking kunnen we een optimaal resultaat behalen. Hiervoor is een eenmalig budget gewenst van € 50.000 in 2019.

Product 21 Minderheden

Taalhuis
Het Taalhuis vormt de basis voor de duurzame aanpak van laaggeletterdheid. Het is een fysieke plek waar iedereen terecht kan voor vragen, advies en ondersteuning over het versterken van basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). Daarnaast is het Taalhuis een netwerk van partners die samenwerken om laaggeletterdheid te bestrijden. Binnen het Taalhuis wordt een Boxtels actieplan voor laaggeletterdheid ontwikkeld dat in verbinding met andere lokale partners (bijv. werkgevers, scholen, maatschappelijk partners) wordt uitgevoerd.

Product 22 Jeugdzorg

Bijdrage B-town
De exploitatie van B-town gaat van ContourdeTwern naar de gemeente. Eind 2019 zal dit geëvalueerd worden. Voor de tekortbijdrage in de exploitatie van 2018 en 2019 is 2 maal € 75.000 benodigd.
Overigens wordt ook een jongerenacademie opgestart. Hiervoor geldt dat naar verwachting de baten de lasten (bijna € 65.000, vnl. loonkosten) zullen dekken. Een en ander is echter nog niet helemaal zeker. De exploitatieopzet moet nog door B&W worden vastgesteld. Zo nodig komen we hier op een later moment nog op terug.

Programma 3 Leefomgeving

Product 31 Ruimtelijke ontwikkeling

Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied
Voor Boxtel geldt dat nog een correctieve herziening van het bestemmingsplan buitengebied moet worden opgesteld. De betreffende correcties zijn niet van dien aard, dat er een hele grote noodzaak is om deze door te voeren. Vanwege efficiëntie wordt er voor gekozen om meteen met een integrale herziening aan de slag te gaan. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleid voor Vrijkomende Agrarische bedrijfsbebouwing en de energietransitie. Het doel is om de procedures van de bestemmingsplannen buitengebied van beide gemeenten gelijk op te laten lopen. Op deze wijze kan efficiencywinst behaald worden, wat uiteindelijk een goedkoper bestemmingsplan tot gevolg heeft. Bovendien kunnen we zo beleidskaders op elkaar afstemmen, zodat in grote lijnen voor beide gemeenten in het buitengebied dezelfde planologische uitgangspunten gelden.

Product 36 Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen, meerdere voorstellen
Snelfietsroute
De gemeenten Den Bosch, Vught, Boxtel, Best en Eindhoven hebben in maart 2018 een intentieovereenkomst getekend om een snelfietsroute mogelijk te maken van station naar station. Het ligt in de bedoeling om in december 2018 een bestuurlijke overeenkomst te kunnen tekenen. Hiervoor moeten ramingen en voorlopig ontwerp zijn uitgewerkt, waarvoor externe kosten moeten worden gemaakt, waarvan nog € 12.500 in 2019.
Eindhovenseweg
De Eindhovenseweg is een complexe situatie bij de inrichting van de snelfietsroute. Dit kost nog € 12.500 in 2019. Om de gevoelde problemen van de bewoners aan deze weg te onderzoeken en daaraan tegemoet te komen bij de aanleg van de snelfietsroute is € 25.000 in 2019 nodig (al voorgefinancierd binnen PHS). Met dit bedrag kunnen meerdere varianten worden onderzocht op de hoofdinfrastructuur omgeving Eindhovenseweg.
Verkeerstellingen
Er is financiële ruimte nodig om de steeds terugkerende tellingen te kunnen organiseren (frequentie is om de drie jaar) om daarmee autonome ontwikkelingen te kunnen volgen. Begroot wordt € 35.000 in 2019 en € 35.000 in 2022.
GVVP-update
GVVP vraagt een update om de vier jaar om autonome ontwikkelingen goed te kunnen volgen en om te kunnen adviseren. Begroot wordt nu € 50.000 in 2022.
Studie Oksel
Een studie naar de gevolgen van ontwikkelingen in het gebied van de Oksel-Tongeren, op het gebied van verkeer en woningbouw vraagt een bedrag van € 25.000 in 2019.
Studie herinrichting Gaardenwijken
In de Gaardenwijken is momenteel sprake van een inefficiënte indeling van de parkeerterreinen Op termijn (2022) is een studie nodig naar verbetermogelijkheden in de herinrichting van de Gaardenwijken in Oost waardoor klachten over parkeren worden teruggedrongen. Het hiervoor benodigde bedrag bedraagt € 15.000.

Product 37 Parkeren

Smartparking centrum
Voor het doen van een onderzoek naar de invoering van smartparkeren in het Centrum (betalen met mobiel-app) en installatie ervan is naar schatting € 10.000 benodigd in 2019.
Ontzorgen ontheffingen
Deze dienst met Parkeerbedrijf P1 structureel doorzetten, vergt € 35.000 per jaar.

Programma 4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Product 40 Economische aangelegenheden

Voortzetten Ondernemersvijfdaagse
Om de samenwerking met de ondernemers en tussen de ondernemers onderling te versterken is in 2017 samen met gemeente Sint-Michielsgestel de ondernemersvijfdaagse georganiseerd. In deze vijfdaagse zijn ondernemers van beide gemeenten in het zonnetje gezet en stond ontmoeting centraal. Activiteiten tijdens deze week waren onder andere het ondernemersontbijt, de startersavond, maatschappelijke beursvloer en de afsluitende feestavond waar netwerken en plezier centraal stond. Vanuit de ondernemers zijn zeer positieve reacties ontvangen op dit initiatief. De gemeente is voornemens om dit tweejaarlijks te organiseren. De kosten hiervoor zijn ca. € 10.000 per keer. In 2019 kan dekking plaatsvinden uit een bestaande post, te weten het budget voor acquisitie van bedrijven en scholen. Vanaf 2021 wordt een beroep gedaan op de algemene middelen.
Werkbudget werklocaties
Er is door de stuurgroep van het Lokaal HerstructureringsFonds (LHF) op 6 februari 2018 besloten om over te gaan tot het vervroegd ontbinden van het LHF. Voorgesteld wordt om een nieuw jaarlijks budget van € 50.000 te ramen waarmee op een andere wijze de kwaliteitsimpuls kan worden vormgegeven, inspelend op de actualiteiten en behoeftes van Boxtelse ondernemers. Dit vooral op het gebied van huisvesting, innovatie en (sociale) duurzaamheid.
Werkbudget als vervolg op het economisch stimuleringsbudget van € 1 mln.
In 2018 zal het economisch stimuleringsbudget ophouden te bestaan. Ter stimulering en facilitering van het ondernemerschap in Boxtel en het bevorderen van de economische samenwerking zoals benoemd in het actieprogramma van de Economische Agenda Boxtel wordt een structureel werkbudget geraamd van € 50.000. Dit budget kan ook ingezet worden voor promotionele activiteiten. Dit werkbudget wordt geen subsidieregeling.
Project We are food
Samen met een denktank van ondernemers, voedselproducenten en creatievelingen zijn een aantal concepten ontwikkeld voor het themajaar We Are Food waarmee op unieke wijze de focus wordt gelegd op Boxtel, in relatie tot ‘s-Hertogenbosch. Inzet hierbij was om aanvullend aanbod te creëren in plaats van concurrerend aanbod. Dit omvat onder andere het op unieke wijze overnachten en ontbijten in de natuur (Box&Breakfast) waarbij er ook een bijdrage wordt geleverd aan natuurontwikkeling, het Boxtels keitje en de Boxteldag in het thema van Food.

Product 42 Maatschappelijke voorzieningen

Ondersteuning bij beleid gemeenschapsfuncties
We huren de externe partij T-Huis in om een pilot uit te voeren voor het ontwikkelen van het nieuwe gemeenschapsfuncties beleid (ter vervanging van het gemeenschapshuizenbeleid.
In een eerdere fase is er al via een collegebesluit een bedrag van € 7.500 vrijgemaakt. Naar verwachting zal er nog extra werk kunnen voortvloeien uit dit traject. Voor 2019 is nog een eenmalig budget begroot van € 12.500.

Programma 5 Modern meewerkend bestuur

Product 50 Bestuur

Gehonoreerde wensen MGD
Inmiddels is de begroting van MGD vastgesteld door het Algemeen Bestuur en ter goedkeuring aangeboden aan de provincie. In deze begroting zijn nog de wensen verwerkt die in de kadernota van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel waren opgenomen en waarmee beide raden hebben ingestemd. In deze meerjarenbegroting is dan ook verwerkt de in de tabel opgenomen extra bijdrage aan MGD. Deze extra bijdrage zal MGD als volgt aanwenden:

  1. Het opnemen van budget om de huidige IV/ICT kwaliteit te kunnen borgen.
  2. Het oplossen van knelpunten in de personele capaciteit.
  3. Het schrappen van de resterende taakstelling in combinatie met de uitgesproken ambities van de gemeentebesturen.
  4. Het kunnen voldoen aan aankomende autonome wettelijke verplichtingen voor de gemeenten.
  5. Het kunnen voldoen aan gemeentelijke dienstverleningsambities waarvoor aanvullende IV/ICT budgetten nodig zijn.

Veld Van de Voortweg
Vorig jaar is er beginspraak georganiseerd met omwonenden voor een skatebaan op het grasveld aan de Van der Voortweg. Er bleek onvoldoende behoefte aan en draagvlak voor een skatebaan. Maar buurtbewoners gaven aan wel andere ideeën te hebben voor het veld. In 2018 gaan we samen met hen een plan maken. Benodigd is € 30.000 in 2019.
Skatebaan in Liempde
In Liempde heeft een jonge inwoner het initiatief genomen voor het realiseren van een skatebaan. Er is een behoeftepeiling geweest en men heeft een locatie op het oog. De initiatiefnemers gaan ook financiële middelen vergaren en vragen daarnaast een bijdrage aan de gemeente. Die zal ongeveer € 30.000 bedragen.

Product 52 Openbare orde en veiligheid

Integrale Veiligheid basisteam Meierij’
Hiervoor wordt een extra bijdrage van € 2,00 per inwoner gevraagd voor de financiering van:

  • Ontkleurd basisteam projectleider ondermijning;
  • Het opzetten en inzetten van interventieteam(s) op het gebied van ondermijning;
  • De ontwikkeling van een adequate tool op het gebied van de monitoring van het effecten van het gevoerde veiligheidsbeleid.
  • Nieuwe projecten of samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid op het niveau van het basisteam Meierij.


Product 54 Algemeen budgettair

Opheffing stelpost Marge om tegenvallers GR op te vangen
Met de honorering van de wensen van MGD wordt haar taakstelling geschrapt en worden verdere voorwaarden geschapen, o.a. op personeel- en ict-gebied, voor een voorspoedige ontwikkeling van MGD. Daarom is het verantwoord dat Boxtel haar positieve, structurele stelpost schrapt.

Toelichting nieuw beleid investeringen:

Programma 3 Leefomgeving

Product 36 Verkeersmaatregelen

Kalksheuvel
Als gevolg van de rioolwerkzaamheden en de nieuwe verbindingsweg Ladonk - Kapelweg zijn aanvullende middelen nodig, € 50.000 in 2019 en € 50.000 in 2021, om verbeteringen te kunnen doorvoeren bij de herinrichting. (Voor zover de herinrichting betrekking heeft op voorzieningen voor de fiets kan een beroep gedaan worden op de nog niet begrote afkoop provinciaal subsidie fietspad Kapelweg (450.000; voorstel is verdeling PHS-Kalksheuvel 50-50%; het aanbrengen van fietsvoorzieningen is nu nog niet aan de orde).
Prins Hendrikstraat
In verband met de herinrichting Markt moet hier een laad-en loshaven worden ingericht. Dit vergt een investering van € 50.000 in 2019.

Lennisheuvel-Boxtel
Herinrichting in 2021 ad € 250.000 is nodig voor een vrijliggende route met weinig vrachtautoconflicten.

Keulsebaan, deelplan 4c
Het maatregelpakket PHS Boxtel bevat onder meer deelprojecten:
- 4a: Opwaardering Keulsebaan tussen rotonde De Vorst en rotonde De Goor
- 4b: Opwaardering Keulsebaan tussen rotonde De Goor en de aansluiting met de A2.
Uit onderzoeken is inmiddels gebleken dat voor een goede doorstroming op de Keulsebaan straks ook maatregelen nodig zijn bij het knooppunt Boseind. Dit ligt echter buiten de reikwijdte van de bestuursovereenkomst voor het maatregelpakket PHS Boxtel. Op het knooppunt Boseind ligt voorts een opgave voor een veilige fietsoversteek Lennisheuvel-Boxtel.
De infrastructurele maatregelen tussen rotonde De Vorst tot en met rotonde Boseind worden aangemerkt als Keulsebaan, deelplan 4c. De kosten hiervan komen naar verwachting uit op een bedrag van € 2.500.000 in 2022. Deze raming gaat uit van een VRI geregeld kruispunt met extra opstelstroken en gelijkvloerse oversteek.
Herinrichting Liempde
Als gevolg van de rioolwerkzaamheden is in 2022 een aanvullend bedrag van € 500.000 nodig om te kunnen herinrichten.

Kruising Ladonkseweg- Kruisbroeksestraat
De kruising wordt gereconstrueerd in verband met de veiligheid. De hiervoor voorziene investering behelst € 250.000 in 2022.
Industrieweg – Kruisbroeksestraat
Hier willen we de oversteekbaarheid verbeteren (mogelijk door een verkeersregelinstallatie). Dit verbeterpunt is onderdeel van het Ontwikkelplan Ladonk. De hiervoor begrote investering is € 250.000 in 2022.
Kruising Industrieweg – Mijlstraat
Ook hier willen we de oversteekbaarheid verbeteren als onderdeel van het Ontwikkelplan Ladonk. De begrote investering is eveneens € 250.000 in 2022.
Parkweg
Beeldkwaliteit en gebruik van deze weg zullen verbeteren door het aanbrengen van een trottoir, fietsstroken en 30 km-maatregelen. Deze maatregelen vergen een investeringsbedrag van € 50.000 in 2022.

Ontsluitingsweg Dukaat
Dekking uit exploitatiebijdrage Selissen
De reconstructie Bosscheweg en aanleg rotonde nabij de Ketting zijn in de begroting voorzien. De middelen zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Nu wordt aandacht gevraagd voor de reconstructie van de Dukaat als ontsluitingsweg voor de wijk Selissen. De huidige Dukaat voldoet niet als ontsluitingsweg en zal hierop aangepast moeten worden. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is het van zeer groot belang dat de middelen voor de reconstructie Dukaat ad € 500.000 voor/in het jaar 2019 beschikbaar zijn.
Voor de dekking van deze investering kan (maximaal tot € 500.000 of de werkelijke kosten indien deze lager zijn) gekeken worden naar de te ontvangen exploitatiebijdrage per uitgegeven m2 van Selissen. Deze bijdrage zal gefaseerd aan de hand van de uitgifte van de woningen door de gemeente ontvangen worden. De ontvangst is afhankelijk van de verkoop van de grond/woningen. Op voorhand is deze niet exact aan te geven. Hier is sprake van een voorfinanciering die vanuit de, te ontvangen exploitatiebijdrage, terugbetaald gaat worden.