Begroting 2019

Voorzieningen

In 2014 is de huidige nota Reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze nota was de beleidslijn voor de bestuursperiode 2014-2018. Het is de bedoeling dat voor de periode 2018-2022 de nota reserves en voorzieningen wordt geactualiseerd, maar medio 2018 is dit nog niet gebeurd.
Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de diverse voorzieningen alsmede een overzicht van de verwoorde uitgangspunten per voorziening wordt verwezen naar het bijlagenboek.

Overzicht voorzieningen per 1 januari

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's

240

335

335

335

335

335

Onderhouds-egalisatie

4.055

4.270

4.438

4.590

4.767

4.978

Egalisatie tarieven

1.975

1.490

1.089

719

453

209

Door derden beklemde middelen

6.363

6.355

6.506

6.620

6.766

6.955

Totaal voorzieningen

12.633

12.451

12.368

12.263

12.320

12.476

(bedragen x €1.000)

Het bruto totaal van de voorzieningen bedraagt per 1 januari 2019 € 23,1 miljoen. Een deel hiervan (€ 10,7 miljoen) wordt in mindering gebracht op de activa, nl de voorzieningen voor afdekking van verliezen grondexploitaties. Per saldo resteert een bedrag van afgerond € 12,5 miljoen aan feitelijke beschikbare voorzieningen opgenomen aan de passivakant van de balans. Zie ook hoofdstuk 9 van dit onderdeel Financiële Begroting.