Begroting 2019

Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten

In de voorliggende begroting 2019 met bijbehorende meerjarenramingen 2020-2022 is nog één te realiseren stelpost opgenomen. Dat is de stelpost Vrijval kapitaallasten.

Overzicht stelposten

2019

2020

2021

2022

(bedragen x € 1.000)

Vrijval kapitaallasten (baten)

140

140

140

totaal nog te realiseren stelposten

140

140

140

0

Stelpost kapitaallasten

De stelpost Vrijval kapitaallasten is in de afgelopen jaren steeds ingevuld kunnen worden met rente- en afschrijvingsvoordelen voortvloeiend uit vertraging in de investeringen, als gevolg van de doorlichting van de investeringen bij de eerste en tweede bestuursrapportages.

Vervallen Personele taakstelling

De GR MijnGemeenteDichtbij (MGD) had bij aanvang een tot 9% oplopende efficiencytaakstelling meegekregen. Hiermee was de eerder door de gemeente Boxtel begrote personele taakstelling meer ingevuld dan nodig was. In feite was er met deze taakstelling financiële ruimte om tegenvallers van de GR MijnGemeenteDichtbij te kunnen opvangen. In de vastgestelde begroting 2019 van MGD is opgenomen dat de nog niet ingevulde efficiencytaakstelling wordt geschrapt en dat beide gemeenten ook extra geld beschikbaar stellen voor nieuwe wensen van MGD waarmee ook de (dienstverlenings)ambities van beide gemeenten kunnen worden waargemaakt.
Zoals reeds in de Kadernota begroting 2019 is weergegeven betekent dit dat goede voorwaarden zijn geschapen voor een voorspoedige ontwikkeling van MGD. De noodzaak om in de Boxtelse begroting nog financiële ruimte vast te leggen om tegenvallers van MGD te kunnen opvangen is daarmee komen te vervallen en de (positieve) Personele taakstelling is uit de meerjarenbegroting verdwenen.