Begroting 2019

Incidentele baten en lasten op programmaniveau

Regelgeving BBV

Op basis van de regelgeving opgenomen in het BBV is het overzicht van incidentele baten en lasten een onderdeel van de begrotingsstukken. Met ingang van 1 januari 2013 is de regelgeving in het BBV voor inzicht in incidentele baten en lasten verder uitgebreid. Het BBV geeft echter geen harde definitie van de begrippen incidenteel en structureel. Ook in de praktijk is het onderscheid niet altijd even scherp te trekken. Om toch zoveel mogelijk eenduidige toepassing van regelgeving te bevorderen heeft de Commissie BBV al in 2012 de notitie 'incidentele en structurele baten en lasten' opgesteld. In de notitie wordt het onderscheid tussen incidenteel en structureel op basis van de volgende vier verduidelijkingen nader uitgewerkt:

  1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van 3 jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld in het kader van de bezuinigingen besluit de gemeente in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
  2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Het is van belang dat bij de analyse ex BBV artikel 28, lid a wordt bezien in hoeverre er alsnog sprake is geweest van niet begrote incidentele baten en lasten. Budgetverschillen op activiteiten betreffende structureel bestaand beleid blijven naar hun aard ‘structureel’.
  3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
  4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

Het overzicht van incidentele baten en lasten wordt door de provincie als toezichthouder ook gebruikt om te beoordelen of de begroting structureel en materieel in evenwicht is. Voor een uniforme presentatie heeft zij een handreiking opgesteld met daarin opgenomen een aantal veel voorkomende posten die specifiek thuishoren op de lijst van incidentele baten en lasten. Zie ook hoofdstuk 11 van dit onderdeel Financiële Begroting.

Totaal overzicht van incidentele baten en lasten per programma
In deze begroting zijn incidentele baten en lasten opgenomen. Op het niveau van de raadsprogramma’s geeft dit het volgende beeld:

Incidentele baten en lasten (x€1.000)

2019

2020

2021

2022

incidentele baten programma:

Duurzaamheid

68

19

19

Maatschappelijke ontwikkeling

545

Leefomgeving

390

581

547

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Meewerkend bestuur

1.750

519

140

Totaal incidentele baten

2.753

1.119

706

incidentele lasten programma:

Duurzaamheid

236

383

25

Maatschappelijke ontwikkeling

1.386

161

51

Leefomgeving

879

307

29

145

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

45

Meewerkend bestuur

1.631

1.013

23

Totaal incidentele lasten

4.177

1.864

128

145

Saldo incidentele baten -/- lasten

-1.424

-745

578

-145

Een specificatie hiervan is opgenomen in het bijlagenboek.