Begroting 2019

Uitgangspunten en grondslagen begroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2022

In de op 3 juli 2018 vastgestelde Kadernota begroting 2019 zijn ook de financieel-technische uitgangspunten opgenomen. Samenvattend geeft dit het volgende beeld.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal inwoners (per 1 januari)

30.672

30.722

30.772

30.822

30.872

Woningvoorraad volgens BAG per 1 januari 2018

13.291

Aantal nieuw te bouwen woningen

18

185

261

308

237

Aantal hectares (per 1 januari)

6.368

6.368

6.368

6.368

6.368

College van burgemeester en wethouders in fte

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

Ambtelijke organisatie in fte (secr.+griffie)

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

Ontwikkeling loonkosten

2,74%

2,16%

2,25%

2,25%

2,25%

Ontwikkeling materiële kosten (inflatie)

1,50%

1,60%

1,80%

1,90%

1,90%

Renteniveau korte financiering

2,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Renteniveau lange financiering

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rekenrente

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

Disconteringsvoet grondexploitatie

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rente grondexploitatie/exploitatieplannen

2,70%

2,44%

2,44%

2,44%

2,44%

Disconteringsvoet exploitatieplannen

2,70%

2,44%

2,44%

2,44%

2,44%

Uurtarief grondexploitatie:

- t/m schaal 5

73,00

74,57

76,25

77,97

79,72

- schaal 6 t/m 9

77,17

78,83

80,61

82,42

84,28

- vanaf schaal 10

98,02

100,14

102,39

104,70

107,05

Heffingen en tarieven:

Leges en privaatrechtelijke tarieven

1,50%

2,00%

2,10%

2,10%

2,10%

OZB woningen

1,50%

2,00%

2,10%

2,10%

2,10%

OZB niet-woningen

1,50%

2,00%

2,10%

2,10%

2,10%

Toeristenbelasting

1,50%

2,00%

2,10%

2,10%

2,10%

Reclamebelasting

1,50%

2,00%

2,10%

2,10%

2,10%

Afvalstoffenheffing

1,50%

2,00%

2,10%

2,10%

2,10%

Rioolheffing

1,50%

2,00%

2,10%

2,10%

2,10%