Begroting 2019

Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

Op 4 juli 2018 heeft de raad de kadernota begroting 2019 vastgesteld. Tevens is de schijf voor het jaar 2018 als eerste bestuursrapportage vastgesteld. Voor een nadere toelichting voor de hierin opgenomen ontwikkelingen wordt verwezen naar de betreffende raadstukken. Samenvattend is sprake van de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo.

Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Begrotingssaldo oud

0

0

1.127

903

Mutaties verwerkt in deze begroting

+631

+1.315

+1.462

Begrotingssaldo nieuw

0

631

2.542

2.365

Zoals in de Kadernota begroting 2019 is aangegeven is voor 2019 een beroep gedaan op de Algemene reserve (van € 1.128.000) om het begrotingssaldo voor dat jaar op 0 te krijgen.